All Videos Tagged Vietnamese - Mandarin (Study More Chinese) - Study More Chinese 2020-04-05T16:32:31Z https://studymorechinese.com/video/video/listTagged?tag=Vietnamese+-+Mandarin&rss=yes&xn_auth=no Basic Vietnamese - Mandarin Greetings tag:studymorechinese.com,2013-10-16:6346104:Video:53598 2013-10-16T14:04:31.664Z Thomas Doherty https://studymorechinese.com/profile/ThomasDoherty <a href="https://studymorechinese.com/video/basic-vietnamese-mandarin-greetings"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/3137055661?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />Nǐ hǎo: Xin chào (cô,em,bạn) Nín hǎo: Xin chào (ông,bà,anh,chị,bạn) <a href="https://studymorechinese.com/video/basic-vietnamese-mandarin-greetings"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/3137055661?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />Nǐ hǎo: Xin chào (cô,em,bạn) Nín hǎo: Xin chào (ông,bà,anh,chị,bạn)